จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข และเลือกกำนัน ผู้

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข และเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่อำเภอศรีประจันต์ ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562 โดยมี คณะกรรมการระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมติดตามการประเมินผลคัดเลือก
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า หัวข้อการประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ได้แก่ ด้านอำนวยการฝ่ายปกครอง เช่น มีสำนักงานกฎหมายหมู่บ้าน ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านแผนพัฒนา เช่น มีการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่น มีการขยายผลการดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข มีกิจกรรมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน การเชิดชูสถาบันสำคัญ ของชาติ เช่น มีการจัดกิจกรรมหรือการแสดงออกให้เห็นว่าปกป้องและเชิดชู การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น สามารถลดปัญหาข้อขัดแย้งให้ความเป็นธรรม การกำจัดขยะมูลฝอยและอีกประการที่สำคัญของชาติ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น มีกิจกรรมหรือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
ต่อจากนั้น นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำคณะกรรมการ เดินทางไป หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 ส่วนเรื่องรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับของสังคม และเป็นแบบอย่างของสาธารณชนทั่วไป เป็นต้น
วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ /ข่าว


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข และเลือกกำนัน ผู้

https://www.youtube.com/watch?v=5_B5kFpn8Tc

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply